Vícestranné obchody v rámci EU a osvobození od DPH

Při přepravě zboží mezi jednotlivými státy Evropské unie záleží na tom, kdo komu zboží dodává, a dle toho je určen i režim zdanění. A právě osvobození dodání zboží od DPH je jednou z částí tohoto textu, v němž se budeme zabývat dodávkami zboží do jiných členských států z pohledu českého dodavatele a přiblížíme tak základní aspekty vícestranných obchodů. Stejně jako na online účetním školení Vícestranné obchody z pohledu DPH s lektorem Markem Reinohou.

Osvobození dodání zboží od DPH

Ve smyslu zákona o DPH je dodáním zboží do jiného členského státu myšlena situace, kdy tuzemský plátce dodává zboží, které je reálně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. I v případě vícestranných obchodů může být toto dodání osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet za splnění určitých podmínek:

  1. odběratel zboží je osoba, která je registrovaná k DPH v jiném členském státě EU,
  2. plátce dodání zboží uvede v souhrnném hlášení,
  3. existuje důkaz o přepravě zboží, (doplněno novelou zákona o DPH z 1. 9. 2020)
  4. zboží je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou jimi zmocněnou. (doplněno novelou zákona o DPH z 1. 9. 2020)

Poslední uvedená podmínka velmi souvisí s vícestranností obchodů mezi členskými státy, kdy je dodavatelem tuzemská osoba. Aby zboží mohlo být osvobozeno od DPH, nestačí dokázat, že bylo do členského státu dopraveno, ale zákon o DPH definuje také to, kým může být zboží přepraveno. Z tuzemska musí zboží přepravit plátce DPH, případně pořizovatel, což je obchodněprávní odběratel registrovaný k DPH v jiném členském státě. Zmocněnou třetí osobou se rozumí například smluvní dopravce. Při standardní dodávce mezi dvěma subjekty by se splněním této podmínky neměl být problém. Problém však může nastat v situaci, kdy se obchodní transakce účastní více jak dva subjekty. Vysvětlení této situace se na několika praktických příkladech důkladně věnoval lektor Marek Reinoha v online školení Vícestranné obchody z pohledu DPH. Jeden z příkladů jsme pro vás připravili i na závěr tohoto článku.

Důkaz o přepravě zboží

Systém prokazování (bod č. 3) přepravy či odeslání zboží z tuzemska do jiného členského státu EU musí odpovídat přímo použitelnému předpisu Evropské unie, kterým je Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke Směrnici o DPH. Dodavatel tedy musí předložit kombinaci vybraných důkazů, aby byla splněna jedna z podmínek pro osvobození dodání zboží. Předpokládá se přitom, že zboží bylo odesláno v jednom z těchto případů:

  • zboží odesílá či přepravuje prodávající (případně třetí osoba na jeho účet) a prokazuje osvobození dodání zboží od DPH dvěma způsoby: Tím prvním je doložení dvou dokladů z první skupiny, druhým doložení jednoho dokladu z první a druhého z druhé skupiny. V obou případech musí být doklady vydané dvěma různými stranami, nezávislými na dodavateli i odběrateli.
  • V případě pořizovatele platí stejné podmínky jako u prodávajícího, ale navíc musí mít prodávající písemné potvrzení od pořizovatele, v němž je uvedeno, že zboží bylo odesláno/přepraveno pořizovatelem nebo na jeho účet třetí osobou. A to s uvedením členského státu určení zboží. Vše nejpozději do desátého dne měsíce následujícím po dodání.

Dvě skupiny důkazů:

  1. skupina: dokumenty týkající se odeslání nebo přepravy zboží, jako je podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží.
  2. skupina: další dokumenty, jako je pojistka vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží nebo bankovní doklady prokazující úhradu za odeslání nebo přepravu zboží; úřední dokumenty vydané orgánem veřejné moci, například notářem, potvrzující ukončení přepravy zboží v členském státě určení; potvrzení skladovatele v členském státě určení o převzetí zboží potvrzující skladování zboží v tomto členském státě.

Pro vícestranné obchody je klíčové místo plnění

Místem plnění při dodání zboží je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná.  Pokud je dodání realizováno bez přepravy, tak se místo plnění nachází tam, kde se nachází zboží v okamžiku, kdy se dodání uskutečňuje, podle zákona o DPH je místo toho obchodněprávního dodání současně i místo plnění.

V případě vícestranných obchodů je místo plnění klíčové. Lektor Marek Reinoha to uvedl na tomto příkladu:

První dodání zboží je mezi českým plátcem a jeho německým pořizovatelem, kdy dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Druhé dodání zboží se uskutečňuje mezi německým subjektem a jeho koncovým zákazníkem v Rakousku. Máme tedy dvě zdanitelná plnění, ale pouze jednu přepravu – z ČR do Rakouska. To znamená, že pouze jedno dodání z těch dvou může mít místo plnění tam, kde přeprava začíná, tedy v ČR v našem případě. To druhé dodání, které budeme identifikovat jako dodání bez přepravy, bude mít místo plnění tam, kde se zboží nachází v okamžiku, kdy se dodání uskutečňuje. Abychom mohli určit, kde mají místo plnění tato dvě dodání zboží, tak musíme vědět, které z nich je dodání s přepravou.

Pokud by dopravu zajišťoval na svůj účet Čech, který prodává německému kupujícímu na podmínce DAP rakouské místo, je dodání s přepravou ona první cesta, kdy přepravu zajišťuje dodavatel ( § 7 odst. 2 zákona o DPH). Kdyby dopravu zajišťoval Němec na svůj účet, figuroval by zde jako prostředník a dodání s přepravou představuje opět tu první cestu ( § 7 odst. 3 zákona o DPH). V případě, že přepravu zajišťuje Rakušan, nikdo není prostředníkem a to znamená, že dodáním s přepravou je podle § 7 odst. 2 to dodání, v rámci kterého přepravu zajišťuje odběratel, takže ona druhá cesta.

Takto určíme místo plnění. Aby mohlo být dodání zboží do jiného státu osvobozeno od daně, musí být s přepravou. V tomto případě by k osvobození došlo, pokud by přepravu zajišťoval Čech nebo Němec, kdy ta první dodávka má místo plnění v ČR tam, kde přeprava začíná.

Dodání zboží do jiného členského státu jiným osobám, pro které takové pořízení zboží není předmětem daně (soukromé osoby, neregistrované osoby), je v zákoně o DPH označeno jako prodej zboží na dálku a má svůj specifický režim zdanění. Více se o něm dozvíte v našem dalším článku Daňová pravidla pro zasílání zboží do EU od 1. 7. 2021.